Мени

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕпечати

Органи на јавното претпријатие се:

 1. Управен одбор - орган на управување во Јавното претпријатие, кој ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Јавното претпријатие;
 • Љупка Цикарска - претседател
 • Аземина Учкан – заменик претседател
 • Фатмир Буши - член
 • Блажена Пејовска - член
 • Стојанче Манев - член
 • Илир Селмани - член
 • Александар Кангалов - член
 1. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење - орган кој врши контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие;
 • Игор Ѓеоргиевски – претседател
 • Осман Мислими – заменик претседател
 • Горан Давидовски – член
 • Аце Јованов – член
 • Пеце Богдановски - член
 1. Директор - орган кој раководи со работата на Јавното претпријатие.
 • Директор на Јавното претпријатие за државни патишта
  г-дин Ејуп Рустеми – доктор на науки по информатика

 

Сподели: