ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на јавното претпријатие се:

 1. Управен одбор - орган на управување во Јавното претпријатие, кој ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Јавното претпријатие;
 • Љупка Цикарска - Претседател
 • Аземина Учкан – Заменик Претседател
 • Љупчо Павловски – член
 • Фатмир Буши  - член
 • Драган Георгиев – член
 • Daut Hajrullahi – член
 • Блажена Пејовска – член
 1. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење - орган кој врши контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие;
 • Игор Ѓеоргиевски – Претседател
 • Осман Мислими – Заменик Претседател
 • Горан Давидовски – член
 • Аце Јованов – член
 • Пеце Богдановски  - член

 

 1. Директор - орган кој раководи со работата на Јавното претпријатие.
 • Директор на Јавното претпријатие за државни патишта
  г-дин Ејуп Рустеми – доктор на науки по информатика

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.